Vår personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy

2018-05-21 har följande policy upprättats för CoffeeLounge Stockholm AB.

Denna personuppgiftspolicy vänder sig till dig som kontaktar oss eller har kontakt med oss via telefon, email, websida eller på annat sätt lämnar sin personliga information till oss. Hanteringen av personuppgifterna följer EUs data förordning (GDPR) som träder i kraft 25 maj 2018.

Med personuppgifter menas varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person varvid en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras med ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller onlineidentifikatorer eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet, Se tillämplig lagstiftning för fler definitioner.

Informationen samlas i avsedda register. Det kan gälla namn, företag, postadress, telefonnummer, elektroniska adresser, eventuell titel, leverans- och betalnings- och inköpsinformation, adressbaserad profilering och data baserad på användningen av digitala tjänster.

Informationen används av oss för marknadsföring, leverans av produkter, som grund för statistik, produktutveckling och fakturering. Uppgifterna kan även analyseras och grupperas för urval, prioritering och planering av den personliga informationen, så kallad profilering. Detta kan även omfatta information vi får genom cookies och plugin på vår hemsida.

Personuppgifter kan lämnas till myndigheter om de efterfrågas enligt lag eller genom myndighetsbeslut.

Personuppgifter sparas alltid för visst ändamål och raderas bestämd tid efter att affärsrelationen har upphört eller att den registrerade återkallat sitt samtycke. Den registrerade kan också begära korrigering/radering av eventuella felaktiga uppgifter eller skriftligt begära ut information om de personuppgifter vi lagrat om hen. Detta sker skriftligt enligt rutin.

För att skydda personuppgifter har vi lämpliga fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för hantering och överföring av personuppgifter. Utgångspunkten är att endast arbetstagare inom vår organisation som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter skall ha tillgång till dem.

Ytterligare information och begäran om information om vår hantering av personuppgifter lämnas av vår företrädare för GDPR, VD Malin Ohlsén, malin.ohlsen@coffeelounge.se.